سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فولاد، ریخته گری، ماشین آلات و صنایع وابسته -اصفهان مهرماه 1400

DSC05678
DSC05693
DSC05663
DSC05827
DSC05804
DSC05585
DSC05706
C0005.00_01_08_11.Still020
C0005.00_00_17_18.Still006
DSC05840
DSC05518
DSC05863
DSC05711
DSC05648
DSC05873
DSC05857
DSC05724
DSC05731
DSC05701
DSC05420
DSC05798
DSC05785
DSC05722
DSC05613
DSC05385
DSC05679
DSC05604
DSC05532
DSC05703
DSC05646
DSC05310
DSC05629
DSC05767
DSC05494
DSC05616
DSC05591
DSC05738
DSC05850
DSC05824
DSC05816
DSC05685
DSC05412
DSC05391
DSC05860
DSC05631
DSC05756
DSC05691
DSC05801
DSC05577
DSC05516
DSC05688
DSC05830
DSC05655
C0005.00_00_39_11.Still011
DSC05331
DSC05431
DSC05429
DSC05682
DSC05636
DSC05713
DSC05543
DSC05843
DSC05672
DSC05658
DSC05753
DSC05393
DSC05652
DSC05675
DSC05745
DSC05638
DSC05528
DSC05514
DSC05538
DSC05559
فهرست