نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری
مواد معدنی، ماشیـن آلات و تجهیزات وابسته

3 الی 6 اسفندماه 1401
محل نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

سنـگ ، معـادن ، ماشین آلات و صنایع وابسته-اصفهان
فهرست